ORGANIZAČNÝ POKYN

ORGANIZAČNÝ POKYN č.1/2020

 

pre žiakov, zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča

 

 

 

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021  a končí sa 30. júna 2021.

 

Ubytovanie v školskom internáte je možné 1.9.2020 od 17,00 hod.

Začiatok školského roka je 2.9.2020 o 9,00 hod.

 

JESENNÉ PRÁZDNINY sa začínajú 29. októbra 2020 a končia sa 30. októbra 2020. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 (pondelok).
VIANOČNÉ PRÁZDNINY sa začínajú 23. decembra 2020 a končia sa 7. januára 2021. Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok).
POLROČNÉ PRÁZDNINY sú 1. februára 2021 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 (utorok).
JARNÉ PRÁZDNINY sa začínajú 15. februára 2021 a končia sa 19. februára 2021. Vyučovanie sa začína 22. februára 2021 (pondelok).
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY sa začínajú 1. apríla 2021 a končia sa 6. apríla 2021. Vyučovanie po prázdninách sa začína 7. apríla 2021 (streda).
LETNÉ PRÁZDNINY sa začínajú 1. júla 2021. Vyučovanie po prázdninách sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webovej stránke zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, prostredníctvom ktorých sa upravuje organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Zverejnené dokumenty určujú základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, prostredníctvom ktorých majú byť dodržané protiepidemiologické opatrenia a odporúčania. Dokumenty vychádzajú z rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ako „ÚVZ SR“), rešpektujú opatrenia ÚVZ SR a predstavujú nadstavbu platných opatrení. Zároveň sa predpokladá ich pravidelná aktualizácia. Z uvedených opatrení kvôli prevencii nákazy COVID-19 vyplývajú nasledovné povinnosti žiaka a zákonného zástupcu žiaka.

 

Povinnosti žiaka

 1. Pri ceste do školy a zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 2. Pri vstupe do školy je žiak povinný vykonať dezinfekciu rúk.
 3. Žiak má každý deň v škole dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 4. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
 5. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.

 

 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.
 4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 5. V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.
 6. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

 

Prípadné zmeny v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu budú koordinované podľa usmernenia

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

 

 

V Levoči 24.8.2020

 

 

                                                                                             Ing. Edita Tarajčáková, PhD.

                                                                                                          riaditeľka školy