Spoznajme históriu

         

 

Odmenou za realizáciu aktivít projektu „Najlepšou bankou je náš rozum!“ podporeného Poštovou bankou bola výchovno-vzdelávacia exkurzia v Banskej Bystrici pod názvom „Spoznajme históriu“. V roku 75-teho výročia SNP bolo naším cieľom priblížiť žiakom rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918 – 1948.

 

 

Skupina päťdesiatich žiakov a pedagógov Spojenej školy internátnej v Levoči v rámci prehliadky expozície v priestoroch Pamätníka SNP spoznávala vždy inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín.

 

 

Expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov. Súčasťou každého celku sú panely obsahujúce stručné historické zhrnutie a mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, počítače s databázou autentických fotografií, viažucich sa  k jednotlivých dejinným obdobiam, so stručnými popismi v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku, rovnako ako aj krátke autentické dokumentárne filmy, ktoré sme mali možnosť sledovať na plazmových obrazovkách.

 

 

Všetky fotografické a filmové informácie umocňovali dobové trojrozmerné predmety umiestnené v jednotlivých vitrínach. To, čo sme mali možnosť vidieť je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.

 

 

Nemenej zaujímavým bolo predstavenie handicapovaných umelcov Divadla z Pasáže v drevenom príbehu pre deti od 3 do 100 rokov pod názvom PINOCCHIO. Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím.

 

 

Príbeh Pinocchia bol príbehom o nájdenej ľudskosti. O tom, že nezáleží ani na veku, ani na „materiáli“, z ktorého sme stavaní. Ocitnutím sa vo svete sme pozvaní a nachystaní statočne žiť.