Tradične netradične k zamestnaniu

Pod názvom „Tradične netradične k zamestnaniu“ bol v Spojenej škole internátnej v Levoči realizovaný projekt zameraný na zlepšenie sociálnej inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín do spoločenského a pracovného života. Dôvodom realizovania projektu je fakt, že ani dnes nie jednoduché v niektorých regiónoch nájsť si prácu a to obzvlášť pre túto skupinu mladých ľudí.

Jednotlivé aktivity projektu prebiehali od februára a boli zamerané na dve cieľové skupiny, na žiakov školy so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov. Našim zámerom bolo prostredníctvom workshopov a školení sprostredkovať rodičom našich žiakov informácie o možnostiach zamestnávania ľudí s postihnutím. Vzdelávania sme realizovali priamo v priestoroch školy v spolupráci s viacerými inštitúciami. Slovak Business Agency v rámci Národného programu NPC zabezpečila rodičom a pedagógom školy akceleračný program, kde získali všetky potrebné informácie z oblasti legislatívy i praktické rady ako založiť a viesť chránenú dielňu/podnikanie. Cenné rady a vlastné skúsenosti so založením občianskeho združenia a chránenej dielne sprostredkoval rodičom pán JUDr. Lukáš Kvokačka L.L.M z občianskeho združenia Barlička, ktorý ich upozornil i na úskalia pri vytváraní pracovného miesto pre seba, či pre viacerých ľudí so znevýhodnením. Zamestnankyňa ÚPSVaR v Poprade, pani Mgr. Viera Kollárová, žiakov i rodičov informovala o aktuálnych ponukách práce pre ľudí so zdravotným postihnutím, oboznámila ich s internetovými portálmi, ktoré im môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania a poskytla im aj aktuálny zoznam existujúcich chránených dielní/pracovísk v regióne. V júni absolvovali žiaci školy workshop, ktorý pre nich pripravila SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstva hospodárstva SR v rámci Národného projektu pod názvom Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Toto stretnutie bolo zamerané na inovatívne myslenie, ktoré je pri zakladaní vlastného podnikania nevyhnutné. Na poslednom stretnutí Dr. Martina Drobňáková, zamestnankyňa Regionálneho centra sociálnej ekonomiky z Prešova, poskytla informácie o sociálnych podnikoch v rámci Národného projektu ISE.

 V rámci projektu bolo vyškolených aj 6 pedagogických pracovníkov, ktorí absolvovali kurzy zamerané na prácu s hlinou,  tkanie na krosnách a maľovanie na hodváb, aby svoje skúsenosti mohli odovzdávať druhej cieľovej skupine projektu, našim žiakom.

Títo mladí ľudia vo svojom voľnom čase získavajú praktické remeselné zručnosti v oblasti keramiky, tkáčstva, maľovania na hodváb a výroby drobných darčekových predmetov. Tradičné výrobky sú dnes žiadanými na trhu a práve tu vidíme veľký potenciál na uplatnenie sa i ľudí, ktorým zdravotný stav neumožňuje pracovať v bežných prevádzkach.

Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť mladým ľuďom s postihnutím a ich rodinným príslušníkom zapojiť sa do pracovného a spoločenského života a to zvýšením informovanosti o možnostiach zamestnať sa a rozšírením praktických remeselných zručností, ktoré môžu pomôcť pri pracovnom uplatnení a tým zlepšiť kvalitu života týchto rodín.

Projekt Tradične netradične k zamestnaniu by nemohol byť realizovaný bez Nadácie Granvia, ktorá v rámci Grantovej výzvy podporila naše zámery sumou vo výške 12 644 €. Nadácii Granvia ďakujeme za prejavenú dôveru a poskytnuté finančné prostriedky. Doterajšia spätná väzba od rodičov i žiakov, ktorí doposiaľ na aktivitách v rámci projektu participovali, nás utvrdzuje v tom, že tieto aktivity boli zmysluplné a výrazne im pomohli zorientovať sa v tejto zložitej oblasti.