6476 L 00 Technicko-ekonomický pracovník

Základné údaje o štúdiu


Dĺžka štúdia: 2 roky


Forma štúdia: denná


Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. Tento odbor je určený pre absolventov učebného odboru 64752 technicko-administratívny pracovník.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška


Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A


Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Absolventi tohto študijného odboru samostatne riešia administratívne úlohy a činnosti a uplatnia sa v súkromnom aj štátnom sektore.


Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): absolventi môžu pokračovať
v štúdiu na vysokých školách v študijných odboroch ekonomického zamerania.


Charakteristika štúdia: Vzdelávanie a príprava sú zamerané tak, aby absolvent tohto študijného odboru vykonával kvalifikovanú a samostatnú prácu vo zvolenom odbore. Študijný odbor sa zameriava . na podstatu ekonomických vzťahov, spôsob ich aplikácie v ekonomickej praxi, podstatu a princípy podnikania, financovania podnikov a iných podnikateľských subjektov. Súčasťou odbornej prípravy je aj práca v cvičnej firme.


Učébné odbory v SOŠ

Študijné odbory v SOŠ

Nadstavbové odbory

Učébné odbory v OU