6475 H 00 Technicko-administratívny pracovník

Základné údaje o štúdiu


Dĺžka štúdia: 4 roky


Forma štúdia: denná


Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.


Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška


Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list


Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C


Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: nachádzajú široké uplatnenie ako nižší technicko-hospodárski pracovníci v rôznych odvetviach národného hospodárstva, vo výrobe, doprave, skladovom hospodárstve, ale i v obchode a v službách rôznych podnikateľských inštitúcií.


Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov štvoročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A


Charakteristika štúdia: Vzdelávanie a príprava zameraná tak, aby absolvent ovládal vyhľadávanie, spracovanie a zakladanie informácií, písanie na stroji, prácu s výpočtovou technikou, s komunikačným programom a textovým editorom, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov, vedenie záznamov o toku materiálu, o vyrobenom, kúpenom a skladovanom tovare, výber druhu a výpočet množstva materiálu potrebného pre určitú výrobu podľa technologického postupu. Absolvent získal pracovné návyky a zručnosti pre obsluhu zariadení techniky administratívy, výpočtovej techniky a reprografickej techniky a informatiky.


Učébné odbory v SOŠ

Študijné odbory v SOŠ

Nadstavbové odbory

Učébné odbory v OU