Súčasnosť

Example pic Škola má viac ako 65-ročnú tradíciu a svojím zameraním je jedinou tohto druhu na Slovensku. Poskytuje prípravu na budúce povolania žiakom s akýmikoľvek chybami zraku. Priestorové vybavenie školy je vyhovujúce. Triedy, dielne a internát tvoria jeden komplex. Účelová budova má 13 učební. Patria k nim aj 2 odborné učebne výpočtovej techniky, odborná učebňa na výučbu ekonomických predmetov, jazyková učebňa a cvičná firma. Každý učebný odbor má svoju priestrannú a svetlú dielňu, ktorá je vybavená potrebnými strojmi a vhodnými zariadeniami. Okrem učební a dielní má škola k dispozícii cvičnú kuchyňu, telocvičňu, posilňovňu a bazén. Žiaci zo vzdialenejších miest majú možnosť ubytovať sa v internáte, ktorý je súčasťou školy. Vo voľnom čase môžu žiaci využívať spoločenskú miestnosť na spoločenské podujatia i diskotéky, klubovne s TV a videom, átrium, v ktorom majú možnosť zahrať si na záhradnej šachovnici kráľovský šach a hru quarto, takisto môžu stráviť popoludnia, školské výlety a kurzy na školskej chate, ktorá sa nachádza pri vodnej nádrži v blízkosti Kováčovej vily. Rušný mimoškolský život bol na tejto škole od jej založenia. Svedčia o tom zápisy v školskej kronike. Úspechy žiakov najmä v športových a umeleckých súťažiach boli zaznamenané nielen doma, ale aj v zahraničí. Bohatá krúžková činnosť a voľnočasové aktivity sú súčasťou každoročného plánu školy.

V súčasnosti má škola názov Spojená škola internátna v Levoči. SŠI má tieto organizačné zložky:
- Stredná odborná škola ekonomiky a služieb pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
- Stredná odborná škola ekonomiky a služieb pre žiakov s telesným postihnutím internátna
- Odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne

V SOŠ ekonomiky a služieb so zrakovým postihnutím je možné študovať v učebných odboroch: technicko-administratívny pracovník, knihár, čalúnnik, alebo v nadstavbovom štúdiu technicko-ekonomický pracovník. Okrem toho je možné študovať v študijných odboroch pracovník marketingu a sociálno-výchovný pracovník.

V SOŠ ekonomiky a služieb s telesným postihnutím je možné študovať v učebnom odbore technicko-administratívny pracovník a v študijnom odbore sociálno-výchovný pracovník.

V OU je možné vyučiť sa v odboroch: obchodná prevádzka so zameraním na služby a domáce práce, spracovanie dreva so zameraním na čalúnenie nábytku.

Počas 65-tich rokov existencie škola pripravila do života stovky študentov. V posledných rokoch sa zvýšil aj počet absolventov, ktorí študujú na vysokých školách. Hlavným cieľom školy je naďalej skvalitňovať prípravu žiakov na povolania, v ktorých môžu zastávať plnohodnotné miesta.