3383 G 06 Spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku

Základné údaje o štúdiu


Dĺžka štúdia: 3 roky


Forma štúdia: denná


Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.


Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška alebo odborné zhodnotenie


Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení


Poskytnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C


Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolventi nájdu uplatnenie pri výkone pomocných prác v čalúnnickej výrobe.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): rekvalifikačné kurzy


Charakteristika štúdia: Vzdelávanie a príprava sú zamerané tak, aby absolvent tohto učebného odboru bol schopný vykonávať základné práce pri zhotovovaní a oprave čalúneného nábytku, čalúnení dopravných prostriedkov a vykonávanie jednoduchých dekoratívnych prác spočívajúcich v spracovaní výplňových, textilných a ostatných čalúnnických materiálov ručným a strojovým spôsobom.


Učébné odbory v SOŠ

Študijné odbory v SOŠ

Nadstavbové odbory

Učébné odbory v OU