7661 M 00 Sociálno-výchovný pracovník

Základné údaje o štúdiu


Dĺžka štúdia: 5 rokov


Forma štúdia: denná


Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška


Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A


Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolventi nájdu široké uplatnenie, či už vo výchovných inštitúciách alebo zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.


Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách v študijných odboroch humanitného zamerania.


Charakteristika štúdia: Vzdelávanie a príprava sú zamerané tak, aby absolvent tohto študijného odboru vykonával kvalifikovanú a samostatnú prácu v sociálno-výchovnej oblasti, je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti, vie úspešne pracovať s klientmi i inštitúciami. Získa vedomosti pre vnímanie života ľudí ako členov spoločnosti.


Učébné odbory v SOŠ

Študijné odbory v SOŠ

Nadstavbové odbory

Učébné odbory v OU