Kritéria prijímania žiakov v šk. rok 2021/2022

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2021/2022 sa bude riadiť ustanoveniami § 62 - 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §8 vyhlášky 322/2008 o špeciálnych školách.

Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 1 v Levoči v súlade s § 65, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje pre školský rok 2020/2021 nasledovné kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do prvého ročníka:

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 - nedostatočný. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5 × (4-z) × (4-z), kde z je známka za Slovenský jazyk a literatúru a Matematiku.

Organizačná zložka: Stredná odborná škola ekonomiky a služieb pre žiakov so zrakovým postihnutí internátna

Učebné odbory


Podmienky prijatia do učebného odboru 6475H 00 technicko-administratívny pracovník, 3473H 08 polygraf - knihár a 3370H 00 čalúnnik:

 • žiak ukončil 9. ročník ZŠ
 • potvrdenie lekára o očnom náleze
 • bez prijímacích skúšok – poradie žiakov na základe prospechu v základnej škole

Študijný odbor


Podmienky prijatia do študijného odboru 7661M 00 Sociálno-výchovný pracovník:

 • žiak ukončil 9. ročník ZŠ
 • potvrdenie lekára o očnom náleze
 • bez prijímacej skúšky – poradie žiakov na základe prospechu v základnej škole

Dvojročné nadstavbové štúdium


Podmienky prijatia do dvojročného nadstavbového štúdia 6476L 00 technicko-ekonomický pracovník:

 • žiak získal výučný list v odbore technicko-administratívny pracovník
 • potvrdenie lekára o očnom náleze
 • bez prijímacích skúšok

Organizačná zložka: Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím internátna

Učebný odbor


Podmienky prijatia do študijného odboru 6475H 00 technicko-administratívny pracovník:

 • žiak ukončil 9. ročník ZŠ
 • žiak s telesným postihnutím
 • bez prijímacích skúšok – poradie žiakov na základe prospechu v základnej škole

Študijný odbor


Podmienky prijatia do študijného odboru 7661M 00 Sociálno-výchovný pracovník:

 • ukončený 9. ročník ZŠ
 • žiak s telesným postihnutím
 • bez prijímacej skúšky – poradie žiakov na základe prospechu v základnej škole

Organizačná zložka: Odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne

Učebné odbory


Podmienky prijatia do učebných odborov:

 • ukončený 9. ročník ŠZŠ alebo nižší ako 9. ročník za predpokladu splnenej 10-ročnej povinnej školskej dochádzky
 • ukončený 9. ročník ZŠ ako integrovaný žiak vzdelávaný podľa učebných plánov ŠZŠ
 • bez prijímacích pohovorov

Na základe prihlášky škola oznámi zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium termín, miesto, spôsob vykonania prijímacích pohovorov a zápisu na štúdium.

V Levoči, 6.5.2020

Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
riaditeľka školy