6494 G 00 Obchodná prevádzka - služby a dom. práce

Základné údaje o štúdiu


Dĺžka štúdia: 3 roky


Forma štúdia: denná


Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.


Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška alebo odborné zhodnotenie


Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení


Poskytnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C


Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolventi nájdu uplatnenie pri výkone pomocných prác v domácnostiach, rekreačných zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich služby.


Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): rekvalifikačné kurzy


Charakteristika štúdia: Vzdelávanie a príprava sú zamerané tak, aby absolvent tohto učebného odboru bol schopný pracovať so šijacím strojom, samostatne zvládal prípravu jednoduchých jedál. V rekreačných zariadeniach dokáže zvládnuť upratovanie izieb a spoločných priestorov, pomocné práce pri prestieraní stolov, pranie a žehlenie.


Učébné odbory v SOŠ

Študijné odbory v SOŠ

Nadstavbové odbory

Učébné odbory v OU