Modelovanie z hliny

Tvorivý potenciál môžu žiaci rozvíjať pri práci v hrnčiarskom krúžku. Žiaci našej školy modelovaním i prácou na hrnčiarskom kruhu získavajú remeselné zručnosti z oblasti hrnčiarstva. Práca s hlinou je motivujúcou a zároveň oddychovou činnosťou. Hlina je príjemná na dotyk, dá sa prepracovať či všetko začať od začiatku. V tomto roku si budú môcť svoje výrobky zdokonaliť glazovaním a vypaľovaním. Motivačným i inšpiratívnym prvkom sú výstupy ich práce, ale aj hrdosť na svoju prácu, čím sa podporuje ich sebavedomie a maximálne zapojenie zrakovo postihnutých do spoločnosti. Hrnčiarska dielňa sa využíva aj počas vyučovacieho procesu v rámci praktického i teoretického vyučovania, najmä na hodinách etiky a občianskej náuky. Hodiny strávené v hrnčiarskej dielni sú netradičné a zaujímavé.