3473 H 08 Polygraf - knihár

Základné údaje o štúdiu


Dĺžka štúdia: 4 roky


Forma štúdia: denná


Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.


Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška


Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list


Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C


Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolvent sa uplatní v polygrafických organizáciách, umeleckých štúdiách, v archívoch, umeleckých remeslách, reštaurátorských dielňach a pod.


Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov štvoročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A


Charakteristika štúdia: učebný odbor pripravuje absolventa, ktorého všeobecné vzdelanie zodpovedá spoločenskej objednávke a ktorého odborné vedomosti
a zručnosti zodpovedajú požiadavkám praxe. Žiaci sa naučia optimálne určiť pracovný postup pri výrobe knihárskych výrobkov, vyhotoviť albumy, diáre, pamätníky rôznych tvarov s použitím tradičných i netradičných materiálov a so zreteľom na využitie výrobných zariadení, používaného papiera, kartónu, lepenky, plátna, šijacieho materiálu, lepidla a podobne.


Example pic

Učébné odbory v SOŠ

Študijné odbory v SOŠ

Nadstavbové odbory

Učébné odbory v OU