O nás

Školský internát je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Budova nášho školského zariadenia sa nachádza v areáli Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím, Námeste Štefana Kluberta 1, Levoča. Škola je v blízkosti centra mesta. Zo školského internátu je priame autobusové spojenie.

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ŠI cieľavedome a plánovite zabezpečujeme kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny a plní úlohy dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne prispôsobujú veku a štruktúre ubytovaných žiakov.

V procese výchovy preferujeme tvorivo – humanistický model výchovy: individuálny prístup k osobnosti žiaka, rozvoj kladných zložiek osobnosti ako je zodpovednosť, pracovitosť, ochota, tolerancia, sebaovládanie, akceptovanie pravidiel... atď. Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce ŠI je ponuka voľno časových aktivít, pričom zachovávame možnosť voľby žiaka. Voľno časové aktivity realizujeme formou voľného prístupu do priestorov: átria školy, spoločenskej miestnosti, posilňovne, telocvične, stolného tenisu, futbalu a bazéna.