3370 H 00 Čalúnnik

Základné údaje o štúdiu


Dĺžka štúdia: 4 roky


Forma štúdia: denná


Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.


Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška


Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list


Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C


Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:Vykonávať kvalifikované pracovné činnosti v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác a čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe


Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov štvoročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A


Charakteristika štúdia: Učebný odbor pripravuje absolventa, ktorého všeobecné vzdelanie zodpovedá spoločenskej objednávke a ktorého odborné vedomosti
a zručnosti zodpovedajú požiadavkám praxe. Učebný odbor pripravuje absolventa, ktorý bude schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác a čalúnenia dopravných prostriedkov
v sériovej alebo individuálnej výrobe


Example pic

Učébné odbory v SOŠ

Študijné odbory v SOŠ

Nadstavbové odbory

Učébné odbory v OU