EEG biofeedback

Example pic EEG biofeedback (taktiež známa pod názvom neurofeedback) je prierezovou technológiu, ktorá je využívaná na zlepšenie a vyladenie mozgových vĺn. Táto metóda poskytuje klientom informácie o ich nervovom systéme a takto zvyšuje sebareguláciu. EEG biofeedback je špecifickým typom všeobecnejšej terapie známej ako biofeedback, ktorá bola primárne používaná na relaxáciu, zmiernenie stresu a svalového poškodenia.
Metóda bola objavená v roku 1972 profesorom Barry Stermanom v USA, ktorý už niekoľko rokov pred jej oficiálnym zavedením realizoval laboratórne pokusy s touto metódou. Po prvý raz bola využitá na objednávku NASA. Vďaka jej využitiu pre potreby kozmického výskumu boli odstránené záchvatové stavy u letcov a kozmonautov, ktoré sa predtým objavovali ako dôsledok škodlivého účinku raketového paliva. Pomocou EEG biofeedback tréningu sa trénovaním senzomotorických rytmov mozgu zabránilo objavovaniu sa záchvatových stavov u exponovaných osôb.
Metóda EEG biofeedback je založená veľkom počte vedeckých prác a badaní o elektrickej a biochemickej aktivite a fungovaní mozgu. Je to nová terapeutická metóda, ktorá sa začala využívať v 60. rokoch 20. storočia v USA. Ide o ovplyvňovanie neurofyziologických a psychofyziologických parametrov činnosti mozgu. Podstata spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity.
EEG biofeedback je vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Vďaka prístrojovému vybaveniu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn a pomocou tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do súladu.

Example pic

Samotný tréning pomocou EEG biofeedbacku je hravý, nenásilný a bezbolestný. Ak ho vedie skúsený terapeut, nepredstavuje žiadne riziká, nemá žiadne nežiaduce vedľajšie účinky. Dosiahnutý efekt je trvalý, podobne ako schopnosť písania, čítania, bicyklovania. EEG biofeedback sa používa pri mnohých stavoch a poškodeniach, kedy mozog nepracuje tak ako by mal. Medzi najčastejšie problémy, ktoré sa touto metódou riešia patria:
 • hyperaktivita (ADHD),
 • zlepšenie koncentrácie a pozornosti,
 • ťažkosti so zaspávaním, nespavosť, nočné mory, desy, námesačnosť, nočné pomočovanie,
 • zrýchľuje reflexné časy a pomáha dosahovať špičkové mentálne aj fyzické výkony,
 • odstraňuje úzkosť a depresie,
 • emočné a afektívne poruchy,
 • kompulzívne poruchy, post traumatické stresové stavy,
 • závislosti – gamblerstvo, drogy, alkohol,
 • poruchy pozornosti poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia),
 • bolestivé stavy- migréna,
 • tenzné bolesti hlavy,
 • zvýšenie funkčnej kapacity mozgu -dosahovanie špičkových výkonov,
 • ľahké mozgové dysfunkcie- porucha pozornosti, poruchy reči
 • epilepsia - nedostatočne kontrolovaná antiepileptickou liečbou, tzv. farmakorezistentné záchvaty,
 • tiky - rôzne nutkavé pohyby, neovplyvniteľné vôľou,
 • stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách, DMO,
 • chronický únavový syndróm - chronické bolesti hlavy,
 • imunodeficitné stavy závislosti na návykových látkach.

Metóda EEG biofeedback má širokospektrálne využitie. Táto metóda môže byť účinná aj pri pomoci ľuďom, ktorí vykonávajú psychicky zaťažujúce povolanie, ale tiež ako zabránenie vzniku manažérskeho syndrómu, prevencia pred vznikom úzkosti a depresie. Časté problémy, s ktorými sa sociálny pracovník pri svojej práci stretáva a pri ktorých je táto metóda veľmi efektívna, sú aj rôzne závislosti. Vo svojej práci sa stretávame s klientmi, u ktorých extrémna záťaž, neschopnosť zvládnuť krízové situácie, dlhodobý stres, ako i vedenie konzumného spôsobu života sú častými príčinami úniku k opakovanému užívaniu návykových látok. Tou najčastejšou je alkoholizmus, nezriedka býva nasledovaný abúzom psychotropných látok, či "tvrdých" drog. Škodlivosť a často až fatálny vplyv na zdravie človeka netreba ani pripomínať. Nie je možné reálne očakávať, že ťažká narkománia je jednoducho riešiteľná EEG biofeedback metódou, no v počiatočných štádiách závislosti je metódou voľby, rovnako ako je plne indikovaná u pijanov, alkoholikov a ľudí, ktorí sa chcú zbaviť návyku fajčenia.
EEG biofeedback metóda má nesmierne široké možnosti uplatnenia. Je vysoko pozitívnou prospešnou metódou bez nežiaducich účinkov na daného jedinca. Aplikácia metódy však patrí do rúk výhradne odborníkom s patričným vzdelaním, ktorí absolvovali teoretický aj praktický kurz v aplikácii metódy.
Vo vyspelých krajinách túto formu pomoci využívajú nielen psychológovia pedagógovia neurológovia, ale aj sociálni pracovníci, ktorí majú aj u nás možnosť klientovi odporučiť takýto druh terapeutickej pomoci a odoslať ho ku školenému terapeutovi. Ideálne by bolo začať s využívaním tejto metódy ako prevenciou pred vznikom sociálno-patologických javov u predisponovaných osôb, teda napríklad u detí, ktoré sa ocitli v zhoršených sociálnych podmienkach, alebo na nich rodičia či učitelia pozorujú zmeny v správaní, ktoré sa nedajú vysvetliť vývinovými osobitosťami. Stupeň preventívnej protispoločenskej činnosti zodpovedá kultúrnosti spoločnosti a patrí k najefektívnejším investíciám spoločnosti. Riešenie týchto problémov je často zložité a vyžaduje zásah kvalifikovaných a profesionálnych sociálnych pracovníkov práve im by som chcela ponúknuť túto z foriem riešenia mnohých problémov napríklad v oblasti sociálno-patologických javov. Metóda EEG biofeedback je v zahraničí často využívaná.
Pri práci s touto metódou sa stretávam s mnohými rodičmi, ktorí sa na nás obracajú s problémami svojimi i svojich detí. Keďže naše pracovisko bolo zriadené len nedávno, hodnoverný výskum zatiaľ nie je možné poskytnúť. Napriek tomu doposiaľ získané poznatky nasvedčujú, že metóda má široké využitie s vysokým pozitívnym efektom.
KLIENT
sleduje hru na obrazovke a ovláda ju svojou aktivitou - snaží sa, aby auto šlo vpravo a primerané rýchlo
Podstata Biofeedback-u
POČÍTAČ
ukazuje zmeny EEG spektra klienta počas hry.
Podstata Biofeedback-u
TERAPEUT
dohliada nad celým procesom tréningu, sleduje snímané hodnoty na počítači a podľa potreby nastavuje náročnosť hry

PhDr. Katarína Majcherová, PhD.